Menu toggle
Medioambiente

CONVOCATORIA, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO DAS RESERVAS DA BIOSFERA TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E PAISAXÍSTICO DESTES TERRITORIOS NA ANUALIDADE 2024

 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 16 de febreiro de 2024, acordou a aprobación das bases da convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas sen ánimo de lucro das Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses para o desenvolvemento de actuacións de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios na anualidade 2024.

Estas entidades ou asociacións sen ánimo de lucro deben estar legalmente constituídas, inscritas no rexistro publico correspondente na data de publicación desta convocatoria, con sede/delegación social ou cuxo ámbito territorial de actuación estea incluído nas Reservas da Biosfera Terras do Miño ou Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (en adiante, Os Ancares Lucenses), e cuxo obxecto social estea relacionado con algunha das liñas de acción dos planes das ditas Reservas.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Terán a consideración de gastos subvencionables, aqueles considerados como gastos correntes (non se considerarán subvencionables os gastos de inversión) que contribúan ao cumprimento dalgunha das Liñas de Acción dos Plans de Acción das Reservas da Biosfera Terras do Miño ou Os Ancares Lucenses, sempre que se enmarquen nunha das actividades recollidas na base 1 da convocatoria.

Cando menos, o 5% do custo total da actuación subvencionada deberá ser financiado con recursos propios da entidade beneficiaria.

EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS

En canto á execución das actividades subvencionadas, segundo as bases da convocatoria, os beneficiarios da subvención incluirán xunto coa frase "ACTIVIDADE SUBVENCIONADA POR", a imaxe corporativa da Deputación de Lugo, e particularmente, do Programa MaB da UNESCO e da Reserva da Biosfera Terras do Miño ou Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses, segundo o caso.

Por último, o prazo de execución da actividade subvencionada abarca do 1 de xaneiro de 2024 ata o 31 de decembro do 2024.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP da provincia de Lugo do extracto da convocatoria (do xoves 22/02/2024 ata o mércores 13/03/2024, ambos incluidos).

De acordo co previsto nas bases da convocatoria, as solicitudes formularanse de xeito electrónico, dirixidas ao Presidente de Deputación de Lugo, nos modelos oficiais xunto coa documentación que sexa preciso achegar, a través da Sede Electrónica da Deputación Provincial de Lugo, así como nos restantes rexistros electrónicos aos que se refire o artigo 16.4 da LPACAP.

As solicitudes deben estar asinadas electronicamente.

Para presentar calquera documentación presentada con posterioridade á aquela formulada coa solicitude inicial deberá presentarse no referido expediente de solicitude, na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

  • Sede electrónica
  • Subvencións
  • Subvencións concorrencia
  • Alta de solicitude

Así mesmo, para acceder a expediente deberá seguir os seguintes pasos:

  • Acceder e identificarse na sede electrónica da Deputación
  • Entrar en "O meu cartafol"
  • Os meus expedientes
  • Incorporar documentación

Para máis información:

Teléfono: 982 227 812/813

E-mails: terrasdomino@deputacionlugo.org

             ancareslucenses@deputacionlugo.org

Bases da convocatoria e outra documentación de interese:

Bases da convocatoria

Publicación anuncio convocatoria BOP 21.02.2024

Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño

Plan de Acción da Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá

Modelos para a solicitude:

Anexo I: Solicitude. Formato pdf editable (prema, descargue e garde). Formato .odt

Anexo II: Certificado da secretaría da entidade. Formato pdf editable (prema, descargue e garde). Formato .odt

Anexo III: Solicitude autorización previa subcontratación. Formato pdf editable (prema, descargue e garde). Formato .odt

​​​Logotipos a incluir na execución das actuacións xunto coa frase "ACTIVIDADE SUBVENCIONADA POR"

Imaxe corporativa da Deputación de Lugo

Imaxe Programa MaB UNESCO

Imaxe da Reserva da Biosfera Terras do Miño

Imaxe da Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses

Axenda Medioambiente, Medio Rural e do Mar