José Tomé

José Tomé Roca

PSdeG-PSOE


Presidente de la  Diputación Provincial de Lugo, Alcalde de Monforte de Lemos


COMPETENCIAS

O Presidente da Deputación é o  cabeza da  Corporación eostenta as atribucións que lle confiere a normativa vixente, especialmente polo disposto nol artígolo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réximen Local. Algunhas das funcións mais destacadas do Presidente son:

  • Dirixir o goberno e a administración da provincia.
  • Representar a Deputación
  • Convocar e presidir as sesións do Pleno e decidir os empates con voto de calidade
  • Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras cuxa titularidade ou exercicio corresponde a  Deputación,
  • Ó desenvolvimento da xestión económica de acordo co  presuposto aprobado
  • Aprobar a oferta de emprego público de acordo co  orzamento e o cadro de persoal aprobado polo Pleno e para os concursos de provisión de postos de traballo  e distribuír las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas
  • Desempeñar la jefatura superior de personal y acordar nombramientos y sanciones
  • El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, etc.

Y todas aquellas que expresamente le atribuya la legislación vigente y que no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

Corresponde también al Presidente el nombramiento del/s Vicepresidente/s.

Diputado Provincial por el Partido Judicial de Monforte de Lemos.PATRIMONIO

PATRIMONIO

COMPETENCIAS

AXENDA INSTITUCIONAL

CONTACTO

CONTACTO