José Tomé

José Tomé Roca

PSdeG-PSOE


Presidente da Deputación Provincial de Lugo, alcalde de Monforte de Lemos


COMPETENCIAS

O Presidente da Deputación é cabeza da Corporación e ostenta as atribucións que lle confire a normativa vixente, especialmente polo disposto no artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. Algunhas das funcións máis destacadas do Presidente son:

  • Dirixir o goberno e a administración da provincia.
  • Representar á Deputación
  • Convocar e presidir as sesións do Pleno e decidir os empates con voto de calidade
  • Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras cuxa titularidade ou exercicio corresponde á Deputación,
  • O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Orzamento aprobado
  • Aprobar a oferta de emprego público de acordo co Orzamento e o cadro de persoal aprobado polo Pleno e para os concursos de provisión de postos de traballo e para os concursos de provisión de postos de traballo e distribuír as retribucións complementarias que non sexan fixas e periódicas
  • Desempeñar a xefatura superior de persoal e acordar nomeamentos e sancións
  • O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da Deputación nas materias da súa competencia, etc.

E todas aquelas que expresamente lle atribúa a lexislación vixente e que non estean expresamente atribuídas a outros órganos.

Corresponde tamén ao Presidente o nomeamento do/s Vicepresidente/s.

Deputado Provincial polo Partido Xudicial de Monforte de Lemos.PATRIMONIO

PATRIMONIO

COMPETENCIAS

AXENDA INSTITUCIONAL

CONTACTO

CONTACTO