Produción mini web

 

CICLO SUPERIOR DE PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Perfil profesional. Que vou aprender a facer?
Planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, radio e/ou espectáculos, asegurando o cumprimento dos plans ou obxectivos da produción no tempo e as condicións de custo e calidade establecidas.

Saídas profesionais
- Técnico en produción de programas de televisión.
- Técnico en produción de obras cinematográficas.
- Técnico en produción de obras videográficas.
- Técnico en produción de programas radiofónicos.
- Técnico en produción de espectáculos e obras teatrais.

Duración dos estudos: 2.000 horas
 

Plan de estudos

1º curso
- Inglés Profesional
- Itinerario persoal para a empregabilidade I
- Medios técnicos audiovisuais
- Planificación de proxectos audiovisuais
- Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
- Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
- Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo

2º curso
- Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
- Xestión de proxectos de televisión e radio
- Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
- Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos
- Formación en centros de traballo

Criterios de admisión curso 2024/2025

Real Decreto 1681/2011, de 18 de novembro, polo que se establece o título
de Técnico Superior en Produción de audiovisuais
e espectáculos

DECRETO 87/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
produción de audiovisuais e espectáculos.