Menu toggle
Deportes

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

De acordo coas bases reguladoras publícanse os modelos para xustificar as subvencións concedidas

Poderán presentar as contas xustificativas a partir do 1 de xaneiro de 2021.

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace: (DEBERÁ CREAR UN NOVO EXPEDIENTE NA SEDE ELECTRÓNICA)

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 

  • Sede electrónica

  • Tramites xerais

  • Presentación de escritos

  • Alta de solicitude

No caso de ter concedidas dúas subvencións, deberá presentar un expediente por cada unha delas

 

DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA

DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

Os requirimentos de emenda de documentación realizaranse a través da sede electrónica.

O prazo para presentar a xustificación finalizará o 31 de marzo de 2021 (mércores)

__________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN DA CONCESIÓN

Para os efectos oportunos, publícase a listaxe de concesión de subvencións do procedemento de concorrencia competitiva a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo anualidade 2020, por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 20 de novembro de 2020, que se reflicten nas listaxes que se achegan.

Publicación concesión subvencións concorrencia competitiva 2020

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Deputación de Lugo.

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 

  • Sede electrónica

  • Tramites xerais

  • Presentación de escritos

  • Alta de solicitude

De se producir presentación presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

 

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 199 – luns, 31 de agosto 2020), polo tanto remata o luns 14 de setembro de 2020.

 

Bases

Anexos Actividade competitiva federada

Anexos Organización de eventos

Extracto da convocatoria

 

Información: 982 260 263

Axenda Deportes e Mocidade