ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Patrimonio

FINALIDADE

Xestión patrimonial, deducións de propiedade, autorizacións e concesións, arrendamento…

INTERESADOS

Particulares

Asociacións

Fundacións

Sociedades

Administracións

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI/NIF/CIF

Teléfono

Correo electrónico

Datos propiedade catastrais

Datos propiedade rexistrais

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Outras administracións e rexistros oficiais

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade