ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Asesoría Xurídica

FINALIDADE

Cotexo e bastanteo de escrituras e de capacidade persoal para actuar en nome e representación

INTERESADOS

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Datos Identificativos

Nome

Apelidos

DNI/NIF

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

Firma

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de

Réxime Local

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Representantes legais

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade