TRADIGALU 2024

Programa de conservación, promoción e difusión da riqueza musical, aproveitando a división comarcal da provincia de Lugo.

Tradigalu é unha iniciativa de carácter itinerante e integradora dentro do ámbito territorial comarcal provincial, pensada para complementar e/ou espallar a programación cultural de natureza musical ás 13 comarcas da provincia de Lugo, xerando sinerxias para o desenvolvemento económico, para a promoción musico--cultural e para fomentar a integración e o benestar social ao permitir o acceso á cultural musical de toda a cidadanía.

Neste Programa poden participar grupos corais, grupos de música tradicional e bandas de música radicadas na provincia de Lugo e cuxas actuacións percorrerán o territorio das 13 comarcas da Provincia.

A área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo aboará aos grupos participantes o 80% do total do custo das actuacións, sempre que se acredite a realización da actividade. O 20% restante do custe  deberá ser asumido polo interesado da actividade, responsabilizándose de facerllo efectivo ao grupo actuante. No caso de que houbese algún incumprimento de carácter económico por parte do interesado, a Deputación só se fará cargo do pago do 80% da aportación económica comprometida.

Solicitudes

Para solicitar unha actuación do programa TRADIGALU 2024,  as entidades interesadas teñen que enviar un correo a  cultura@deputacionlugo.gal , coa  seguinte información:

- Nome da Comisión de Festas / Asociación / Concello.
- Nome da persoa representante da mesma e teléfono de contacto.
- Lugar, data e hora da actuación.
- Número de integrantes e tipo de actuación proposta (Grupo de Música Tradicional, Banda ou Coral) conforme ao indicado no programa TRADIGALU 2024.

* Os cachés das actuacións e a cantidade a aboar por parte dos interesados  serán os seguintes:

   

  Cachés das actuacións para os grupos  Cantidade a aboar polo interesado
BANDAS DE MÚSICA BANDAS DE MÚSICA BANDAS DE MÚSICA
Entre 10 e 15 integrantes 850 euros 170 euros
Entre 16 e 24 integrantes 1.100 euros 220 euros
Entre 25 e 39 integrantes 1.500 euros

300 euros

Entre 40 e 50 integrantes 2.000 euros 400 euros
Máis de 50 integrantes 2.500 euros 500 euros
GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL
Menos de 10 integrantes 750 euros 150 euros
Entre 10 e 20 integrantes 900 euros 180 euros
Máis de 20 integrantes 1.100 euros 220 euros
CORAIS CORAIS CORAIS
Entre 10 e 20 integrantes 900 euros 180 euros
Máis de 20 integrantes 1.100 euros 220 euros

 

 

* Obrigas e compromisos das partes
  

 1.- Os grupos musicais participantes neste Programa deberán:

    a) Presentar documentación acreditativa de estar dados de alta no IAE, nunha actividade, acorde coa prestación a desenvolver.
    b) Responsabilizarse do cumprimento da normativa legal e hixiénico-sanitaria (se fose o caso) vixente en cada momento para a organización e realización deste tipo de actividades ata o mesmo momento da finalización da actuación concedida, eximíndose a Deputación de Lugo de calquera responsabilidade derivada deste aspecto.
    c) Actuar, obrigatoriamente, co mesmo número de participantes contratados e de acordo ao custe da actividade que corresponda en cada caso.
    d) Realizar as actuacións nos lugares, días e horas sinalados pola Deputación de Lugo (servizo de Cultura). 
    e) Expedir as facturas legais correspondentes ao 80% do custe das actuacións realizadas e contratadas á Deputación de Lugo (servizo de Cultura) e, con cargo á entidade interesada no Programa (para a que actúan) o 20% restante do custe total da actividade realizada.

     f) Utilizar o idioma galego nas presentacións das actuacións.
    g) As actuacións dos grupos participantes neste Programa terán unha duración máxima dunha hora e media (90 minutos), podendo levarse a cabo nun único pase ou, pola contra, en dous pases de 45 minutos cada un. 
    h) Os grupos terán que contar cos seguros pertinentes para a realización das actuacións. A Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada deste programa, cumprimento dos protocolos de seguridade para a realización deste tipo de actividades e tamén de aquelas outras derivadas das situacións que se poidan producir non só durante os ensaios (se fose o caso), a propia actuación, senón tamén durante o desprazamento -previo e posterior ás actuacións- por parte dos grupos participantes neste programa.

    i) Non poderán participar grupos onde todos os seus componentes sexan menores de idade. Se en algún dos grupos participantes neste Programa existisen membros menores de idade deberá facerse cargo da súa seguridade a persoa responsable do grupo de música, quedando a Deputación de Lugo eximida de calquera responsabilidade derivada da participación de menores dentro dos grupos musicais que formen parte deste Programa
    j) Aboar- se fose o caso- os gastos a terceiros que a súa actuación poida xerar (transporte, seguros, equipos para a actuación e material, gastos de persoal, impostos, seguridade social, e calquer outro dereito que puidese derivarse., etc...).
    k) Achegar, de ser preciso, todo o equipamento técnico necesario para poder levar a cabo a actuación (instrumentos, equipos de son...).
    l) Declarar que son coñecedores de que esta programación de música de carácter tradicional puidera- en ocasións- estar suxeita ao pago de tarifas de dereitos de propiedade intelectual, ben a entidades de xestión de dereitos da propiedade intelectual autorizadas polo Ministerio de Cultura, ou ben a outras entidades; datos dos que teremos que informar correctamente á Unidade xestora do Programa.
    m) Para o caso de actuacións /traballo habitual con menores é obrigatorio a presentación dun Certificado de Delitos de Natureza Sexual de acordo co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996 de Protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de axuizamento Civil e do artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de voluntariado.
    
        2.- Os interesados das actividades deberán:
    a) Aboar a parte correspondente do caché do grupo que actúe (20% do custo total da actuación realizada). A Deputación reservarase o dereito de requirir, se é o caso, a presentación dos documentos que xustifiquen o pagamento da porcentaxe correspondente que lles deban efectuar os interesados neste Programa (20% do custe total da actividade) aos grupos actuantes deste Programa (coros, bandas de música e grupos de música tradicional) pola realización das súas actuacións. No caso de que algún grupo actuante comunique ao centro xestor do Programa que o solicitante non realizou o 20% deste pagamento que se establece no obxecto do Programa, a Deputación de Lugo - servizo de Cultura- reservase  o dereito de considerar non programar- con este interesado- actividades na vindeira anualidade.
    b) Aceptar e asumir todas as obrigas e condicións establecidas no Programa. 
    c) Expedirlle ao grupo musical actuante unha acreditación da materialización  satisfactoria da actuación efectuada.
    d) Non se poderá facer ningunha modificación na actuación (data/hora ou grupo asignado) sen autorización expresa da Deputación, polo que se xurde calquera tipo de inconvinte deberán poñerse en contacto co servizo de Cultura:
  ● Teléfonos de contacto: 982 260916/ 982 260059 / 982 260136/ 982 260919   //     ● e-mail: cultura@deputacionlugo.gal
    e) En ningún caso os interesados das actuacións elixirán ao Grupo de Música (banda/coral/grupo de música tradicional) actuante.
    f) Verlar  polo correcto desenvolvemento da actividade concedida, responsabilizándose do cumprimento da normativa legal que sexa de aplicación para este tipo de actividades e/ da hixiénico- sanitaria vixente (se fose o caso), eximíndose a Deputación de Lugo (servizo de Cultura) de calquera responsabilidade derivada deste aspecto.
    g) Incluir na cartelaría anunciante da actividade o logotipo da Área de Cultura da Deputación de Lugo
       
        3.-  A Deputación de Lugo (servizo de Cultura) deberá:

    a) Aboar únicamente a porcentaxe do 80% da/das actuación/óns ao grupo ou grupos participantes neste programa e, en todo caso, sempre que se acredite a realización da actuación de forma satisfactoria. No caso de que, por parte do interesado da actividade- houbese algún incumprimento económico, a Deputación- en ningún caso- aboará o 100% do custe da actividade realizada.
    b) Solucionar canto inconvinte puidera xurdir para o desenvolvemento do programa.
    c) Decidir e distribuír o cronograma espacial e temporal das actuacións de acordo coa fundamentación do Programa.
    d) Cantas outras situacións se deriven do contido estrito deste Programa

 

Noticia "A Vicepresidencia da Deputación lanza unha nova edición do Tradigalu, que achegará a música tradicional e popular a toda a provincia"