ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Novas Tecnoloxías

FINALIDADE

Xestión da información relativa a seguridade de información (actas, informes,
auditorías, compromisos de confidencialidade e non revelación de
información) da Deputación de Lugo.

 

Xestión do acceso lóxico aos sistemas de información e aplicacións
informáticas utilizadas pola entidade.

 

Xestión do servizo de aplicacións e sistemas corporativos para desenvolvemento de funcións laborais.
 

Subministro de equipamento TIC corporativo para desenvolvemento de funcións laborais.
Servizo de contas de correo electrónico corporativo.

 

Servizo de emisión de certificados dixitais.
Xestión e notificación dos incidentes e violacións de seguridade.
Xestión dos activos relacionados co funcionamento e xestión interna da Deputación de Lugo (usuarios, administración de rede, accesos, credenciais, equipamento...).

INTERESADOS

Persoal

Usuarios/as

Provedores

Representantes legais ou voluntarios

CATEGORÍAS DE DATOS

Datos de categorías xerais:
Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome apelidos, correo electrónico,
enderezo postal, teléfono, sinatura manuscrita, sinatura electrónica);
Detalles do emprego (Posto de traballo).

Outros datos:
Datos tratados na xestión das solicitudes ou dos incidentes e/ou contidos na
notificación dos mesmos.

BASE LEXITIMACIÓN

RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal
aplicable ao responsable do tratamento.

RXPD 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o
interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas
precontractuais.

Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia

Regulamento Xeral de protección de datos, do 27 de abril de 2016 (Regulamento UE 2016/679).

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Axencia Española de Protección de Datos.
Centro Criptolóxico Nacional.
Forzas e corpos de seguridade.
Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Conservaranse durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o previsto na normativa de arquivos e documentos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Aos efectos previstos no “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)”, así como na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMIENTO

A información facilitada no formulario é titularidade da DEPUTACIÓN DE LUGO, domiciliada en Rúa San Marcos, 8 – 27001 Lugo.

Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:

 • Teléfono: 982260000
 • Correo electrónico: protecciondatos@deputacionlugo.org
 • Fax: 982180004
 • Contacto DPD: dpd@deputacionlugo.org

FINALIDADE

Na Deputación de Lugo trataremos a información que nos facilita coa finalidade de

 • Xestión da información relativa a seguridade de información (actas, informes, auditorías, compromisos de confidencialidade e non revelación de información) da Deputación de Lugo.
 • Xestión do acceso lóxico aos sistemas de información e aplicacións informáticas utilizadas pola entidade.
 • Xestión do servizo de aplicacións e sistemas corporativos para desenvolvemento de funcións laborais.
 • Subministro de equipamento TIC corporativo para desenvolvemento de funcións laborais.
 • Servizo de contas de correo electrónico corporativo.
 • Servizo de emisión de certificados dixitais.
 • Xestión e notificación dos incidentes e violacións de seguridade.
 • Xestión dos activos relacionados co funcionamento e xestión interna da Deputación de Lugo (usuarios, administración de rede, accesos, credenciais, equipamento...).

Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.

Os datos persoais proporcionados se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dlos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

En calquera momento poderá solicitar a cancelación ou supresión dos mesmos así como presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

LEXITIMACIÓN

 • RXPD 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.
 • RXPD 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.
 • Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia.
 • Regulamento Xeral de protección de datos, do 27 de abril de 2016 (Regulamento UE 2016/679).
 • Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
 • Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.

DESTINATARIOS

 • Axencia Española de Protección de Datos.
 • Centro Criptolóxico Nacional.
 • Forzas e corpos de seguridade.
 • Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Non está prevista a transferencia internacional dos datos.

DEREITOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, en DEPUTACIÓN DE LUGO, estamos tratando datos persoais que lles concirnan, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento das fins para os que foron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. DEPUTACIÓN DE LUGO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou a DEPUTACIÓN DE LUGO nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina. Este último dereito quedará limitado polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito foran facilitados pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados por DEPUTACIÓN DE LUGO de xeito automatizado (medios informáticos).