ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Vías e Obras

FINALIDADE

Redacción de informes sobre solicitudes de petición de execución de actuacións ou de reclamación sobre actuacións realizadas

INTERESADOS

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

D.N.I./N.I.F.

CIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

TAXAS

SANCIÓNS

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable del tratamento

 

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo común das Administracións públicas

 

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico dol sector público

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

A outras administracións (Concellos, Catastro...)

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade