ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Seguridade

FINALIDADE

Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

Rexistro e control das visitas.

INTERESADOS

Persoal propio e externo que presta servizo na Deputación de Lugo.

Persoas físicas ou representantes de persoas xurídicas que acoden á sede da Deputación de Lugo a realizar diversas xestións.

CATEGORÍAS DE DATOS

De todo o colectivo de interesados:

Imaxe

 

En relación ao persoal que non presta servizos na Deputación de Lugo, o recolleito no control de acceso:

Nome

Apelidos

DNI/ NIF/Documento identificativo

Enderezo

Teléfono

No seu caso, datos da representación que ostenta.

 

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Forzas e corpos de seguridade do Estado

Órganos xudiciais

Ministerio Fiscal

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Nun mes a contar desde a data da súa recollida

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade