ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Benestar Social e Igualdade

FINALIDADE

Os protocolos xerais de actuación son instrumentos xerais que comportan meras declaracións de intencións de contido xeral ou que expresen a vontade das administracións e partes subscritoras para actuar con un obxectivo común, sempre que non supoñan a formalización de compromisos xurídicos concretos e esixibles.

Os protocolos  canalizan a vontade das partes de auxiliarse  reciprocamente nos obxectivos comúns especificados  no protocolo.

INTERESADOS

Cidadáns

Traballadores

Empresa adxudicataria

CATEGORÍAS DE DATOS

Datos das empresas que presentan ofertas económicas

Certificados de débedas

Importe económico

Anualidade/s execución

Obxecto do contrato

Necesidade e idoneidade

Importe

Obxecto a contratar

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Outras administracións

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade