ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Prevención

FINALIDADE

Consultas médicas

INTERESADOS

Traballadores

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI/NIF

Teléfono

Correo Electrónico

Enderezo

Datos saúde

Datos sociais

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Non previstas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade