ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Benestar Social e Igualdade

FINALIDADE

Servizo de prevención da dependencia a través do  envellecemento activo. O obxecto é  facilitar a asistencia, aos tratamentos que nos balnearios se prestan, ás persoas maiores de 55 anos, para que estas reciban  tratamentos termais por prescrición facultativa, cuxo fin sexa a prevención, a rehabilitación dunha doenza ou a prevención e/ou curación

INTERESADOS

Traballadores

CATEGORÍAS DE DATOS

Datos da Deputación de Lugo e o seu representante legal

Razón social de outra/s partes

Fin común entre as partes

Obrigas das partes

Vixencia

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Outras administracións

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade