ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Benestar Social e Igualdade

FINALIDADE

Servizo dirixido a persoas maiores de 65 anos que por razón de idade, enfermidade, risco ou vulnerabilidade física, psíquica ou concorrencia de discapacidade, precise da asignación deste recurso para mellorar a súa calidade de vida e apoiar a permanencia no seu entorno habitual.

É un servizo de asistencia 24 horas ao día, 365 días ao ano que permite ás persoas estar permanentemente conectadas cun equipo de profesionais sociosanitarios e recibir, con só pulsar un botón, axuda inmediata en situacións de emerxencia o inseguridade, e atención continua para o seu día a día.

INTERESADOS

Cidadáns

Traballadores

Outras administracións

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI

datos a efectos de notificación

datos médicos

datos sociais

informe de avaliación social

Informes do servizo do cumprimento dos requisitos

Propostas de aprobación previa á resolución

puntuación baremo

tipo de usuario

Número usuarios

tipo importe de servizo por usuario

datos fiscais da empresa adxudicataria

Relación de usuarios coas incidencias

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Outras administracións

Concellos

Empresa adxudicataria do servizo

Comunicación ao cidadán, de ser o caso

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade