ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Arquitectura

FINALIDADE

Mantemento de: Centros transformación, grupos  electróxenos, instalacións térmicas, aparellos elevadores e control de  lexionelosis nos centros dependentes da Deputación.

Elaboración de informes técnicos do estado de inmobles.

Elaboración de  informes para defensa xurídica da Deputación.

Control e validación de contratos e facturas de subministracións.

INTERESADOS

Cidadáns

Provedores

Traballadores

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Departamento

DNI/NIF

Correo electrónico

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Órganos Xudiciais

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade