ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Centro de Artesanía e Deseño

FINALIDADE

Aprobación da convocatoria e do expediente

INTERESADOS

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI/CIF

Dirección

Correo electrónico

Carta astesá

Certificado IAE

Declaración Responsable

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos o responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

As requiridas pola lei, a normativa de aplicación e as específicas establecidas nas bases que regulan a convocatoria de ambas mostras de artesanía

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade