ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Medio Ambiente

FINALIDADE

Coordinación dos Órganos de Participación e Reitor das reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses, para o cal remítense por correo postal convocatorias de reunións e información relevante ás Administracións integrantes, aos departamentos vencellados desta Deputación, así como aos técnicos nomeados e ás asociacións que solicitaron o seu ingreso

INTERESADOS

Cidadáns

Administracións

Asociacións

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome entidade

Nome

Apelidos

DNI/CIF

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Non previstas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade