ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Protocolo

FINALIDADE

Directorio de autoridades e representacións. Envío de comunicacións varias.

INTERESADOS

Autoridades públicas

Representantes de colectivos varios

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Cargo

Enderezos

Teléfono

Correo electrónico  

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos o responsable do tratamento

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Unicamente envío de direccións e reciprocamente recepción das mesmas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Solo en caso de que o receptor resida noutro pais

PRAZO SUPRESIÓN

Se conservarán mentres os interesados manteñan a súa posición profesional ou en tanto non soliciten a súa supresión

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade