ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Recadación

FINALIDADE

Xestión recadatoria en procedemento de prema e fronte a responsables.

Información, notificacións e comunicacións.

INTERESADOS

Contribuíntes

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Enderezo

Patrimonio

Vehículos

Inmobles

Actividades

Correo electrónico

Domicilios

Profesións

Actividade económica 

Teléfonos

Conta bancaria

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

 

Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Contribuíntes

Concellos

Entidades financeiras

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade