ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Comunicación

FINALIDADE

Xestión dos plans de comunicación relativos a contratos adxudicados pola Deputación de Lugo

INTERESADOS

Cidadáns

Provedores

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Teléfono

Correo electrónico

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Empresa adxudicataria

Medios de comunicación

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade