ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Recadación

FINALIDADE

Procedemento de Inspección Tributaria.

Plan de Inspección. Redución de recursos administrativos

INTERESADOS

Contribuíntes

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Enderezo

Patrimonio

Vehículos

Inmobles

Actividades

Correo electrónico

Domicilios

Profesións

Actividade económica 

Teléfonos

Conta bancaria

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

 

Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Contribuíntes

Concellos

Entidades financeiras

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade