ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Unidade de Proxectos

FINALIDADE

Coordinación de seguridade e saúde durante a execución das obras

INTERESADOS

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Dirección

Correo electrónico

Sinatura

TC1

TC2

Certificados aptitude médica

Pólizas de seguros

Entrega EPIS e información seguridade Certificados formación

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Non previstas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade