ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Benestar Social e Igualdade

FINALIDADE

Son convenios os acordos con efectos xurídicos adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público vinculados o dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado para un fin común

INTERESADOS

Cidadáns

Traballadores

Outras administracións

CATEGORÍAS DE DATOS

Datos sociais

Datos de saúde ou sanitarios

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Outras administracións

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade