ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Tesourería

FINALIDADE

Depósito, custodia e devolución de avais

INTERESADOS

Cidadáns

Empresas

CATEGORÍAS DE DATOS

DNI/CIF

Nome ou razón social

Enderezo

Importe

Entidade bancaria

Obxecto do contrato

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local

 

Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Non previstas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade