ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Expropiacións

FINALIDADE

Atención e asistencia aos Concellos en consultas e tramitación do expedientes expropiatorio

INTERESADOS

Expropiados

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

Enderezo

DNI

Referencias catastrais

Identificativos da propiedade

Inscricións mercantís

Certificacións Rexistro Civil

Testamentos

Actas constitución asociacións

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Non previstas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade