ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Centro de Artesanía e Deseño

FINALIDADE

Tramitación e xestión das inscricións de participantes a actividades e talleres impulsados polo CENTRAD

 

Envío de información relativa a actividades e talleres promovidos polo CENTRAD

 

Uso de fotografías e/ou vídeos con fins de difusión das actividades

INTERESADOS

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

Imaxes

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1 e) O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

 

RGPD: 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias fins específicas.

 

 

Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia

 

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

No caso de dar o consentimento, as imaxes tomadas durante as actividades poderán ser publicadas en medios de comunicación.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto enla normativa de archivos y documentación.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Aos efectos previstos no “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)”, así como na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMIENTO

A información facilitada no formulario é titularidade da DEPUTACIÓN DE LUGO, domiciliada en Rúa San Marcos, 8 – 27001 Lugo.

Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:

  • Teléfono: 982260000
  • Correo electrónico: protecciondatos@deputacionlugo.org
  • Fax: 982180004
  • Contacto DPD: dpd@deputacionlugo.org

FINALIDADE

Na Deputación de Lugo trataremos a información que nos facilita coa finalidade da tramitación e xestión das inscricións de participantes a actividades e talleres impulsados polo CENTRAD.

Así mesmo, sempre que nos prestara o seu consentimento, que se solicita de xeito independente, levaranse a cabo os seguintes tratamentos:

  • Envío de información relativa a actividades e talleres promovidos polo CENTRAD
  • Uso de fotografías e/ou vídeos con fins de difusión das actividades

Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.

Os datos persoais proporcionados se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dlos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

En calquera momento poderá solicitar a cancelación ou supresión dos mesmos así como presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento no consentimento do interesado.

DESTINATARIOS

Se prestou o seu consentimento, as imaxes e material audiovisual poderá ser publicado en medios de comunicación.

Non está prevista a transferencia internacional dos datos.

DEREITOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, en DEPUTACIÓN DE LUGO, estamos tratando datos persoais que lles concirnan, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento das fins para os que foron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. DEPUTACIÓN DE LUGO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou a DEPUTACIÓN DE LUGO nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina. Este último dereito quedará limitado polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito foran facilitados pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados por DEPUTACIÓN DE LUGO de xeito automatizado (medios informáticos).