ACORDO DE CONCESIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 2024


De acordo co punto 10, ACORDOS DE CONCESIÓN E NOTIFICACIÓNS das Bases da convocatoria, e ao abeiro do disposto no artigo 45 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o acordo de concesión provisional do procedemento non será obxecto de notificación individualizada senón que será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP, concedendo un prazo de dez (10) días hábiles a contar a partir do día seguinte ao da publicación no BOP para a presentación de alegacións.

Así mesmo, o citado acordo publicarase na paxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org.

PUBLICACIÓN NO BOP 156 DE DATA 06 DE XULLO DE 2024:

__________________________________________________________________________________________________________

 

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDE: MÉRCORES 27 DE MARZO (INCLUIDO)

Tendo en conta as diversas incidencias producidas no acceso e proceso de sinatura e rexistro telematico e na aplicación @firma da rede SARA, que puideron afectar á presentación de solicitudes dentro da convocatoria do procedemento de concorrencia competitiva para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo da anualidade 2024, aprobada por acordo de Xunta de Goberno de 1 de marzo de 2024 e cuxo extracto se publicou no BOP nº 058 de data sábado, 9 de marzo de 2024.

Tendo en conta o previsto no artigo 32.4 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Pública sestablece que:

 

4. Cando unha incidencia técnica imposibilitase o funcionamento ordinario do sistema ou aplicación que corresponda, e ata que se solucione o problema, a Administración poderá determinar unha ampliación dos prazos non vencidos e deberá publicar na sede electrónica tanto a incidencia técnica acontecida como a ampliación concreta do prazo non vencido.

Por Resolución de Presidencia de 22 de marzo de 2024, en base ao establecido no artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, acordouse:

Primeiro.- Avocar a competencia delegada na Xunta de Goberno Local para:

1º. Aprobar a ampliación ata o día 27 de marzo de 2024 (inclusive) do prazo para a presentación de solicitudes da convocatoria do procedemento de concorrencia competitiva para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo da anualidade 2024, aprobada por acordo de Xunta de Goberno de 1 de marzo de 2024 e cuxo extracto se publicou no BOP nº 058 de data sábado, 9 de marzo de 2024.

2º. Publicar a resolución de ampliación de prazo na sede electrónica da Deputación de Lugo conforme ao previsto polo artígo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. E publicar así mesmo, o presente acordo no BOP de Lugo.

3-. Dar conta a Xunta de Goberno na primeira sesión que se celebre.

Publicación no BOP

____________________________________________________________________________________________________________________

A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios telemáticos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo http://deputacionlugo.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Deputacion de Lugo.

As solicitudes, ANEXOS e documentación que corresponda, deberán formularse con sinatura electrónica segundo corresponda, por presidente/a e/ou secretario/a.

De se producir presentación presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN 

Toda a documentación deberá presentarse a través da sede electrónica e en formato PDF.

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 • Sede electrónica
 • Subvencións
 • Subvencións concorrencia competitiva
 • Alta de solicitude

Asi mesmo, calquera documentación presentada con posterioridade á aquela formulada coa solicitude inicial deberá presentarse no referido expediente de solicitude. 

Se desexa presentar máis dunha solicitude deberá crear un expediente INDIVIDUALIZADO para cada unha delas, é dicir, crear expresamente un novo expediente para cada solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP núm. 058, do sábado 09 de marzo de 2024), polo tanto remata o venres 22 de marzo de 2024.

EMENDA DE DOCUMENTACIÓN

Unha vez revisada a documentación presentada, no caso de ser preciso, enviarase un requirimento a través da sede electrónica.

Recoméndase actualizar o enderezo de correo electrónico para a recepción das notificacións.

A forma de recibir a notificación é a seguinte:

 • Recibirá un correo electrónico no enderezo de correo electrónico que teña no seu perfil da sede electrónica.
 • Entre na sede electrónica da Deputación Provincial

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/system/modules/sede/index

  • Identifíquese >> Carpeta cidadá >> Mis notificacións
  • Marque a notificación e indique "Recibir" ou "Deseo rechazar a documentación seleccionada"
  • A continuación asinará e aparecerá unha "certificación da documentación recibida". Para ver o requirimento deberá premer o botón FIRMAR na esquina inferior dereita.
  • Descargar e finalizar.

  PRESENTACIÓN DA NOVA DOCUMENTACIÓN

  • Entre na sede electrónica da Deputación Provincial

  https://sede.deputacionlugo.org/opencms/system/modules/sede/index

   

   • Identifíquese >> Carpeta cidadá >> Acceder a mi carpeta
   • Seleccione o expediente e marque INCORPORAR DOCUMENTACIÓN

   BASES

   DOCUMENTACIÓN

   Actividade competitiva federada, documentación que debe presentar:

   • Anexo 1 Instancia (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Anexo 2 Declaración responsable (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Anexo 3 Orzamento (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Anexo 4 Subcontratación (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Modelo de certificación federativa (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Copia do documento nacional de identidade do representante legal da entidade.

   • Copia do NIF da entidade.

   • Estatutos da entidade, inscritos no rexistro correspondente (no caso de non telos presentados con anterioridade)

   • Copia de certificado de inscrición no rexistro deportivo da Xunta de Galicia, no que conste o domicilio social do club/entidade ou copia de documento acreditativo análogo expedido pola delegación ou xefatura territorial competente, á data de publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

   • No caso de ter vehículo de titularidade do club/entidade, no caso de gastos de gasolina:

    • Copia, no seu caso para a acreditación da titularidade, de certificación da Xefatura Provincial de Tráfico da titularidade do vehículo do club/entidade.

    • No seu caso, declaración da indicación da necesidade de transporte para os elementos da competición.

   Organización de eventos, documentación que debe presentar:

   • Anexo 1 Instancia (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Anexo 2 Declaración responsable (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Anexo 3 Orzamento (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Anexo 4 Subcontratación (pdf editable, prema, descargue e garde)
   • Copia do documento nacional de identidade do representante legal da entidade.
   • Copia do NIF da entidade.

   • Estatutos da entidade, inscritos no rexistro correspondente (no caso de non telos presentados con anterioridade)

   • Copia de certificado de inscrición no rexistro deportivo da Xunta de Galicia, no que conste o domicilio social do club/entidade ou copia de documento acreditativo análogo expedido pola delegación ou xefatura territorial competente, á data de publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

   Extracto da convocatoria

    

   Información: 982 260 263

    

   carmen.culturaedeporte@deputacionlugo.org