Menu toggle
Medio Rural e do Mar, Mocidade

PROGRAMA "DA ESCOLA Á GRANXA"

CONVOCATORIA E BASES

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través dos seguintes anexos normalizados:

ANEXO I

ANEXO I.bis

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

 

  • Outra documentación a presentar:

- Copia dos Estatutos da entidade, inscritos no Rexistro de asociación correspondente.

- Copia do NIF da Asociación.

- Certificación acreditativa do nomeamento do/a representante da ANPA.

- Copia do DNI do/a representante da ANPA.

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Deputación de Lugo.

 

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/system/modules/sede/index

 

A continuación, prema:

 

SUBVENCIÓNS > SUBVENCIÓNS CONCORRENCIA > ALTA DE SOLITUDE

 

De se producir presentación presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

 

IMPORTANTE: toda a documentación deberá presentarse en formato PDF.

 

Así mesmo, calquera documentación presentada con posterioridade á formulación da solicitude deberá presentarse no mesmo expediente que se iniciou para a súa tramitación.

 

Para acceder ao mesmo deberá seguir os seguintes pasos:

 

- Acceder e identificarse na sede electrónica da Deputación

- Entrar en "Carpeta ciudadana"

- Os meus expedientes

- Incorporar documentación

 

Para calquera dúbida ou aclaración, pode contactar a través do número de telefóno 982 26 00 67 de 09.00 a 14.30 horas.

 

 

OFERTA FORMATIVA

Nesta ligazón podes acceder ao catálogo coa oferta formativa do Programa

 


 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA "O QUE NON ARDE"

Modelo e bases

   MODELOS
  •   Solicitude

 

   RESOLUCIÓNS