Menu toggle
Deportes

Publicación no BOP nº 004 das Axudas a Pilotos de Rallies 2020

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/07-01-2021.pdf#page=1

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.galPara a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Deputación de Lugo. 

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 

 • Sede electrónica
 • Tramites xerais
 • Presentación de escritos
 • Alta de solicitude

Ou tamén a través do seguinte enlace:

 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

 

De se producir presentación presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Prazo para a presentación de solicitudes: 10 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no BOP de Lugo. (BOP Núm.235 do mércores, 14 de outubro de 2020), polo tanto o prazo remata o 28 de outubro de 2020.

Cada deportista só poderá presentar una única solicitude (Anexo I) e optar a un único premio, independentemente do número de modalidades deportivas que practique.

Bases

Documentación que debe presentar:

 •  Anexo I

 • Anexo II

 • Copia do NIF do interesado/a (no caso de ser menor de idade na data de solicitude deberán achegar tamén a copia do NIF do pai/nai/titor/a e asinar esta persoa todos os anexos).

 • Certificado orixinal de empadroamento do/da solicitante no concello da provincia de Lugo correspondente, no que deberá constar de forma expresa a data do seu empadroamento, co fin de verificar o requisito da base Segunda A.1 (antigüidade ininterrompida, polo menos, dende o 1 de xaneiro do 2019).

 • Documento bancario acreditativo de conta bancaria, no que necesariamente figurará o/a deportista solicitante como titular e con data de expedición actualizada.

 • DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER DEPORTIVO PARA A VALORACIÓN DA SOLICITUDE:

  • Certificación oficial da respectiva federación que acredite:
  • a) A posesión da correspondente licenza federativa oficial do piloto/a durante a anualidade 2019 e no momento da solicitude do premio (ano 2020).
  • b) Acreditación na certificación federativa de que durante a tempada 2019 (véxase bases da convocatoria) 
  • c) Resultados deportivos e datos deportivos (véxase bases da convocatoria)
  • d) Acreditación documental da pertenza a unha escudaría da provincia de Lugo, mediante declaración responsable da respectiva escudaría (véxase bases da convocatoria)

Extracto convocatoria

 

NOTA: Ha de terse en conta que a cada premio concedido seralle de aplicación a respectiva retención de IRPF.

 

Información: 982 260 148 e 982 260 271

Axenda Deportes e Mocidade