Menu toggle
Deportes

Para os efectos oportunos, publícase a listaxe de concesión de subvencións do procedemento de concorrencia competitiva a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo anualidade 2020, por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 20 de novembro de 2020, que se reflicten nas listaxes que se achegan.

Publicación concesión subvencións concorrencia competitiva 2020

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Deputación de Lugo.

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 

  • Sede electrónica

  • Tramites xerais

  • Presentación de escritos

  • Alta de solicitude

De se producir presentación presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

 

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 199 – luns, 31 de agosto 2020), polo tanto remata o luns 14 de setembro de 2020.

 

Bases

Anexos Actividade competitiva federada

Anexos Organización de eventos

Extracto da convocatoria

 

Información: 982 260 263

Axenda Deportes e Mocidade