ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Benestar e Igualdade Social

FINALIDADE

Servizo de atención integral continua a persoas maiores de 65 anos, nun centro de atención a persoas maiores

INTERESADOS

Cidadáns

Traballadores

Empresa adxudicataria

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome,

apelidos

data de nacemento

DNI, domicilio

datos médicos

datos sociais

establecemento e datas solicitadas

Número usuarios e tipo importe de servizo por usuario

datos fiscais da empresa adxudicataria

Relación de usuarios

documentos relativos as cláusulas sociais do contrato (Tc´s, nóminas, etc) coas incidencias

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Empresa adxudicataria do servizo

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade