Menu toggle
Innovación e TIC

ImpulsaTIC

O programa ImpulsaTIC xorde para desenvolver a Orde TER/836/2022, de 29 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia publicada no BOE o xoves 1 de setembro de 2022. Este programa agrupa os proxectos e iniciativas presentados pola Deputación de Lugo destinados a fomentar e facilitar a transformación dixital e a modernización dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Lugo. 


Proxectos 

O programa ImpulsaTIC componse de tres proxectos concretos que se ofreceron a todos os concellos da provincia de Lugo de menos de 20.000 habitantes e que van destinados a cumprir coas liñas estrátexicas marcadas na Orde TER/836/2022 do Ministerio de Política Territorial

 1. Adecuación ao esquema nacional de interoperabilidad e mellora da eficiencia dos servizos básicos de administración dixital dos concellos da provincia de Lugo a través da integración cos principais servizos e ferramentas de interoperabilidad supramunicipais.
  • Análise da situación actual do concello en canto a servizos de interoperabilidade implantados nos seus aplicativos de administración electrónica (tramitador de expedientes, sede electrónica e rexistro)
  • Implantación dos servicios de interoperabilidade obrigatorios:
   a)Integración do rexistro municipal co sistema SIR de intercambios rexistrais.
   b)Integración do tramitador de expedientes electrónico co sistema de notificacións do Estado, Notific@ a través da Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú).
   c)Integración do sistema de tramitación electrónico de facturas, a través da integración e adhesión ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado: FACe.
   d)Integración do tramitador de expedientes electrónico municipal coa Carpeta Ciudadana do sector público estatal, para remitir información dos expedientes que se tramitan dende ese municipio.

  • Implantación de outros servicios de interoperabilidade opcionais

 2. Concellos da provincia de Lugo resilientes, creación de oficinas municipais de prestación de servizos electrónicos aos cidadáns e implantación do sistema de automatización e dixitalización das sesións plenarias municipais

  • Oficinas de asistencia en materia de rexistro. 

   • Consiste en reconverter o servizo de Rexistro municipal nunha oficina de asistencia cidadá, onde os cidadáns poidan realizar os seus trámites online cos seus propios terminais baixo a supervisión dos funcionarios ou solicitar a estes funcionarios que os asista e realice trámites electrónicos no seu nome, tanto de propio concello como doutra entidade públicas. Crearase un Rexistro Público de Funcionarios Habilitados e darase cumprimento aos artigos 12 e 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común.

   • Subministración do equipamento necesario (PCs, All-in-one, tablets,  escaners de mesa) para reconverter o servizo de Rexistro municipal nunha oficina de asistencia cidadá, onde os cidadáns poidan realizar os seus trámites online cos seus propios terminais baixo a supervisión dos funcionarios ou solicitar a estes funcionarios que os asista.

   • Esta actuación vai aliñada coa actuación subvencionable III establecida no artigo 5 da Orde TER/836/2022, no referente á liña estratéxica 4: Infraestruturas físicas e puntos de acceso dixital.

  • Concellos resilientes. 

   • Consiste en dotar aos concellos de ferramentas colaborativas cloud así como de equipos que faciliten a mobilidade e o traballo a distancia. Mellorarase a seguridade dos sistemas e da infraestrutura de rede, para fomentar un teletrabajo seguro e eficiente.

   • Subministración de ferramentas colaborativas cloud (de ofimática cloud en modo SaaS) así como de equipos que faciliten a mobilidade e o traballo a distancia (portátiles con dock station)

   • Esta  actuación vai aliñada coa actuación subvencionable II establecida no artigo 5 da Orde TER/836/2022, no referente á liña estratéxica 4: Implantación de postos de traballo intelixentes.

  • Videoplenos. 

   • Automatización do proceso de creación a acta dos plenos municipais, a través da implantación dun sistema que permita gravar as sesións plenarias  e que esta gravación sirva como base para a acta do pleno. 

   • Subministración e instalación, en cada un dos salóns plenarios municipais, do equipamento (cámaras, micrófonos, gravadores, etc) e do software necesario para automatizar o proceso de creación de actas dos plenos municipais, a través da substitución do acta en papel por unha gravación asinada dixitalmente da sesión (acorde ao decreto 24/2018, del 15 de febreiro, sobre os libros de actas e de resolucións das entidades locais galegas aprobado pola Vicepresidencia e Consellería de presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia)

 3. Concellos da provincia de Lugo abertos, transparentes e accesibles

  • Ferramentas de accesibilidade na web municipal.

   • De cara a mellorar a accesibilidade das webs corporativas municipais, ofrecerase un servizo cloud que establecerá unha capa sobre a propia web ofrecendo ferramentas para facilitar acceso e a navegación a persoas con dificultades: lectura da web, axustar tamaños de letras, navegación por teclado ou por voz, etc.

  • Implantación dun chatbot na web municipal para a axuda ao cidadán

   • Servizo de chatbot integrado coa web municipal adestrado para responder as principais consultas dos cidadáns e que os guíe na consulta dos servizos públicos

  • Implantación dun módulo de transparencia financeira no portal de transparencia do concello

   • Revisión dos portail de transparencia municipais co obxectivo de aumentar o cumplimento dos indicadores qeu establece o organismo Transparencia Internacional España. Proponse complementar o portal de transparencia do concello cun módulo adicional que permita ao contribuínte ver, de forma gráfica, o estado do orzamento e a qué se destinan os seus impostos, partindo da información que a entidade xa debe comunicar de forma periódica a diferentes entes fiscais (tribunal de contas, etc).


Logos fondos prtrLogo Impulsatic