PUBLICACIÓN NO BOP DE DATA 20 DE XULLO DE 2024

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase de dúas formas:

 

 • De forma presencial, mediante a presentación da solicitude e da documentación anexa nos respectivos modelos aprobados na oficina de asistencia ao cidadán en materia de Rexistro da Deputación Provincial de Lugo ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 • De forma telemática, a través do rexistro xeral da sede electrónica da Deputación de Lugo https://sede.deputacionlugo.org.

A forma de presentar na sede electrónica é a seguinte:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 • Sede electrónica

 • Tramites xerais

 • Presentación de escritos

 • Alta de solicitude

IMPORTANTE: toda a documentación deberá presentarse en formato PDF.

Asi mesmo, calquera documentación presentada con posterioridade á aquela formulada coa solicitude inicial deberá presentarse no referido expediente de solicitude.

Para acceder a expediente deberá seguir os seguintes pasos:

 • Acceder e identificarse na sede electrónica da Deputación

 • Entrar en "O meu cartafol"

 • Os meus expedientes

 • Incorporar documentación

Prazo de presentación de solicitudes:10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 074 do sábado, 30 de marzo 2024), polo tanto o prazo remata o 12 de abril de 2024.

Bases

Documentación que debe presentar:

No caso de que o solicitante sexa menor de idade na data da solicitude:

 • Anexo I (PDF editable, prema, descargue e garde) asinado polo deportista solicitante e o pai/nai ou titor/a
 • Anexo II  (PDF editable, prema, descargue e garde) asinado polo deportista solicitante e o pai/nai ou titor/a
 • Anexo III  (PDF editable, prema, descargue e garde) CERTIFICADO A CUBRIR POLA FEDERACIÓN asinado pola federación
 • Copia do DNI do interesado/a

 • Copia do DNI do pai/nai/titor/a e asinar esta persoa todos os anexos

 • Certificado de empadroamento do/da solicitante no concello da provincia de Lugo no momento de presentación da solicitude.

 • Documento bancario acreditativo de conta bancaria, no que necesariamente figurará o deportista solicitante como titular e con data de expedición actualizada

No caso de que o solicitante sexa maior de idade:

 • Anexo I (PDF editable, prema, descargue e garde) asinado polo interesado/a
 • Anexo II  (PDF editable, prema, descargue e garde) asinado polo interesado/a
 • Anexo III  (PDF editable, prema, descargue e garde) CERTIFICADO A CUBRIR POLA FEDERACIÓN asinado pola federación
 • Copia do DNI do interesado/a

 • Certificado de empadroamento do/da solicitante no concello da provincia de Lugo no momento de presentación da solicitude.

 • Documento bancario acreditativo de conta bancaria, no que necesariamente figurará o deportista solicitante como titular e con data de expedición actualizada

Extracto da convocatoria

 

Nota: ha de terse en conta que a cada premio concedido seralle de aplicación a respectiva retención do IRPF

 

Información: 982 260 262 begona.ferreiro@deputacionlugo.org