ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Formación

Medio Ambiente

Emprego

FINALIDADE

Xestión de actividades formativas, cursos e talleres, preinscrición e matriculación, probas de avaliación e cualificacións, envío de comunicacións e outras actuacións relacionadas coas actividades, cursos e talleres.                                      
Envío de comunicacións para a difusión de actividades, cursos e talleres promovidos pola Deputación de Lugo.

INTERESADOS

Solicitantes, alumnas/os, profesorado; Representantes legais ou
voluntarios

CATEGORÍAS DE DATOS

Datos de categorías xerais:
Identificativos (DNI/Pasaporte/NIE, nome, apelidos, correo electrónico,
enderezo postal, teléfono, sinatura manuscrita, sinatura electrónica, datos de representación); Académicos e profesionais (formación, titulacións, experiencia profesional, pertenza a colexios ou a asociacións profesionais); Detalles de Emprego (profesión, postos de traballo); Económicos, financeiros e de seguros (datos bancarios).

BASE LEXITIMACIÓN

RXPD: 6.1.a) Consentimento das persoas interesadas
RXPD 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos.    

 

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.                                                                                                     Entidades financeiras (xestión de pagos).
Entidades adxudicatarias.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Conservaranse durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o previsto na normativa de arquivos e documentos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Aos efectos previstos no “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)”, así como na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMIENTO

A información facilitada no formulario é titularidade da DEPUTACIÓN DE LUGO, domiciliada en Rúa San Marcos, 8 – 27001 Lugo.

Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:

  • Teléfono: 982260000
  • Correo electrónico: protecciondatos@deputacionlugo.org
  • Fax: 982180004
  • Contacto DPD: dpd@deputacionlugo.org

FINALIDADE

Na Deputación de Lugo trataremos a información que nos facilita coa finalidade de:

Xestión de actividades formativas cursos e talleres, preinscrición e matriculación, probas de avaliación e cualificacións, envío de comunicacións e outras actuacións relacionadas coas actividades, cursos e talleres.

Envío de comunicacións para difución de actividades, cursos e talleres promovidos pola Deputación de Lugo.

Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.

Os datos persoais proporcionados se conservarán durante un mes a contar desde a data da súa recollida, salvo comunicacións a Forzas e Corpos de Seguridade, e/ou Xulgados e Tribunais.

En calquera momento poderá solicitar a cancelación ou supresión dos mesmos así como presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento en:

RXPD: 6.1.a) Consentimento das persoas interesadas
RXPD 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión deinterese público ou no exercicio de poderes públicos.

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia

DESTINATARIOS

Administracións públicas no exercicio das súas competencias.                                                                                                   

Entidades financeiras (xestión de pagos).
Entidades adxudicatarias.

Non está prevista a transferencia internacional dos datos.

DEREITOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, en DEPUTACIÓN DE LUGO, estamos tratando datos persoais que lles concirnan, ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento das fins para os que foron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. DEPUTACIÓN DE LUGO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou a DEPUTACIÓN DE LUGO nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina. Este último dereito quedará limitado polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito foran facilitados pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados por DEPUTACIÓN DE LUGO de xeito automatizado (medios informáticos).