ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Prevención

FINALIDADE

Formación en materia preventiva en relación coa LRL

INTERESADOS

Traballadores

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI

Tipo posto traballo

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Empresa servizo prevención alleo (CUALTIS)

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade