ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Cooperación cos Concellos

FINALIDADE

Conservación, posta en valor e impulso do sector primario e das infraestruturas básicas e de interese para o medio rural

INTERESADOS

Asociacións

Entidades veciñais sen ánimo de lucro

Comunidades de usuarios

Comunidades de montes

Agrupacións de gandeiros, agricultores ou produtores forestais

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

D.N.I.

Dirección postal

Correo electrónico

Firma

Estatutos

Referencias catastrais

Certificados de non ter débedas coa S.S., AEAT, Xunta de Galicia e Deputación de Lugo

Certificados bancarios

Facturas pagadas

Declaración renda

Autorizacións administrativas

Proxectos técnicos

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Non previstas

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade