ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Formación

FINALIDADE

Difundir as actividades de formación ofrecidas pola Deputación de Lugo e comunicar os resultados de admisión nas actividades formativas

INTERESADOS

Empregados públicos

CATEGORÍAS DE DATOS

Persoais

Administración/Dependencia

Correo electrónico

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD.6.1.c) O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

 

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Concellos

Servizos

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade