Menu toggle
Medioambiente

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria de data 13 de novembro de 2020 acordou realizar a convocatoria pública de participación para a solicitude de autorización para o uso dos denominados Hortos do Río Rato, e mediante outorgamento directo en execución da Disposición Transitoria do Regulamento das Hortas urbanas ecolóxicas da Excma. Deputación Provincial de Lugo publicado BOP nº 156 do 9 de xullo de 2020.

A autorización outorgarase por un prazo de dous anos e non será en ningún caso transmisible. Ademais, outorgarase con carácter gratuíto e non se esixirá a constitución de garantía.

Os interesados (que deberán acreditar ter sido usuarios dunha horta urbana ecolóxica no parque do río Rato e de Paradai) presentarán no Rexistro da Deputación Provincial en sobre pechado no que se escribirá na parte exterior ”Solicitude de uso do dominio público provincial denominado Hortos Urbanos do Río Rato“ (Anexo I).

O prazo para a presentación da solicitude de participación será de 10 días a contar dende o día seguinte á publicación deste procedemento no BOP (do mércores 18/11/2020 ata o martes 01/12/2020 ambos inclusive).

No sobre incluirase a seguinte documentación de carácter xeral referente ás condicións para ser admitido ao procedemento:

  • Solicitude, de acordo co Anexo I.
  • Os que comparezan ou asinen proposicións en nome de outro deberán acreditar a representación mediante documento orixinal, copia auténtica, lexitimada ou fotocopia compulsada da escritura de apoderamento do representado e debidamente inscrita no rexistro mercantil, se este requisito fose esixible, certificado da súa representación ou calquera outro documento que acredite esta representación.
  • Certificado de empadroamento do solicitante.
  • Declaración responsable de non  atoparse en causa de prohibición ou incompatibilidade para contratar coa administración Anexo II.
  • Declaración responsable de estar ao corrente coas obrigas tributarias expedidas pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, de non ter débedas pendentes coa Comunidade Autónoma Galega e coa Deputación Provincial de Lugo e, de ser o caso, de estar ao corrente de pagamento coas obrigas da Seguridade Social. Os licitadores deberán achegar dita declaración responsable de acordo ao Anexo II.

ANEXOS

Anexo I (Editable)            Anexo I (imprimir)             Anexo II (Editable)            Anexo II (imprimir)    

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Convocatoria adxudicación directa hortos Rato (BOP 17/11/2020)

Regulamento das hortas urbanas (BOP 09/07/2020)

Axenda Medioambiente, Medio Rural e do Mar