Menu toggle
Medioambiente

AUTORIZACIÓN USO HORTAS URBANAS RÍO RATO (2ª FASE)

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria de data 26 de marzo de 2021 acordou realizar a convocatoria pública de participación para a solicitude de autorización para o uso dos denominados Hortos do Río Rato (2ª fase) mediante concorrencia pública, tendo en conta o Regulamento das Hortas urbanas ecolóxicas da Excma. Deputación Provincial de Lugo publicado BOP nº 156 do 9 de xullo de 2020.

Unha vez rematada a 1ª Fase do procedemento de autorizacións de uso dos hortos urbanos do Parque do río Rato por adxudicación directa, quedan libres 95 hortos, que son obxecto desta 2ª Fase do procedemento.

A autorización outorgarase por un prazo de dous anos e non será en ningún caso transmisible. Ademais, outorgarase con carácter gratuíto e non se esixirá a constitución de garantía.

O prazo para a presentación da solicitude de participación será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste procedemento no BOP (do mércores 31/03/2021 ata o xoves 15/04/2021 ambos inclusive).

Os interesados presentarán no Rexistro da Deputación Provincial en sobre pechado no que se escribirá na parte exterior ”Solicitude de uso do dominio público provincial denominado Hortos Urbanos do Río Rato (Fase 2ª)“ (Anexo I).

No sobre incluirase a seguinte documentación de carácter xeral referente aos requisitos ou condicións para ser admitido no procedemento:

A/ Solicitude asinada polo interesado (Anexo I).

B/Fotocopia do DNI ou documento que legalmente o substitúa.

C/ Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro deberán acreditar a representación mediante documento orixinal, copia auténtica, lexitimada ou fotocopia compulsada da escritura do poder do representado, e estar debidamente inscrita no rexistro mercantil (se este requisito fose esixible), certificado da súa representación ou calquera outro documento que acredite esta representación.

D/ Certificado de empadroamento do solicitante (ou autorización á Deputación de Lugo para que solicite dito certificado).

E/ Declaración responsable asinada (Anexo II) de non se atopar en causa de prohibición ou incompatibilidade para contratar coa administración, e de estar ao corrente coas obrigas tributarias expedidas pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, de non ter débedas pendentes coa Comunidade Autónoma Galega e coa Deputación Provincial de Lugo e, de ser o caso, de estar ao corrente de pagamento coas obrigas da Seguridade Social.

F/ Acreditación dos requisitos ou circunstancias indicados na solicitude para a súa valoración no procedemento de concorrencia, se é o caso:

  • Acreditación de representante da asociación e estatutos da asociación.

  • Acreditación de representante de Centro Educativo ou colectivo de nais e pais.

  • Inscrición no Rexistro de Asociacións.

  • Vida laboral actualizada e Certificado da Oficina do Servizo Público de Emprego que acredite a condición de desempregado e o período de inscrición.

  • Fotocopia da Declaración da Renda do ano 2019 de todos os membros da unidade familiar.

  • Fotocopia do libro de familia e a documentación complementaria necesaria en caso de supostos especiais.

  • Certificado do Instituto Nacional da Seguridade Social que acredita a condición de xubilado/a.

ANEXOS

Anexo I (Editable)            Anexo I (imprimir)             Anexo II (Editable)            Anexo II (imprimir)    

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Anuncio Listaxe Definitiva e sorteo (09/06/2021)

BOP da Convocatoria (BOP 30/03/2021)

Regulamento das hortas urbanas (BOP 09/07/2020)

Axenda Medioambiente, Medio Rural e do Mar