ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Benestar e Igualdade Social

FINALIDADE

Servizo de atención diúrna continua a persoas maiores de 65 anos, nun centro de atención a persoas maiores

INTERESADOS

Cidadáns

Traballadores

CATEGORÍAS DE DATOS

Razón social

datos do representase legal

datos do proxecto económicos e técnicos

estatutos

certificados de débedas coas administracións

aplicación orzamentaria

importe da subvención

obxecto/actuación a subvencionar

anualidade de exeución

obrigas das partes

vixencia

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Outras administracións

Cidadáns

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade